+34 943 363 592 info@wdiamant.com

Πρότζεκτ DIAMANTE

ΟΜΙΛΟΣ WINTERSTONE Πρότζεκτ DIAMANTE

Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων για τη βελτίωση των μηχανημάτων κοπής πολυσύρματος.

(IN852A 2018/28)

Η σημασία του τομέα του γρανίτη στην οικονομία της Γαλικίας (Βόρεια Ισπανία) είναι θεμελιώδης. Η Γαλικιανή βιομηχανία γρανίτη είναι η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη (μετά την Ιταλία) και η 5η στον κόσμο, πάνω από δυνάμεις όπως το Βέλγιο, η Γερμανία και η Πορτογαλία.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρότζεκτ DIAMANTE αποτελεί ευκαιρία για τη Γαλικία να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα παραγωγής φυσικών πετρωμάτων, μετά από χρόνια μετεγκατάστασης σε χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας. Αυτό οφείλεται σε ένα καινοτόμο σύστημα ελέγχου, που αναπτύχθηκε για πολυσυρματικές μηχανές κοπής γρανίτη. Συγκεκριμένα, το DIAMANTE επιδιώκει την ανάπτυξη μιας λύσης, που θα είναι σε θέση να αναλύει την κατάσταση, η οποία αφορά τη διεργασία κοπής, μέσω μιας εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων αισθητήρων και ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο Industry 4.0.

Ο σκοπός του DIAMANTE είναι να βελτιώσει τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τη διεργασία, που σε αυτή την περίπτωση είναι η κατανάλωση αδαμαντοφόρου σύρματος (του κύριου παράγοντα κόστους) και το κόστος που συνδέεται με τις μηχανές πολυσυρμάτων, που βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ή απρόβλεπτων σφαλμάτων. Για παράδειγμα, μια εταιρία που μπορεί να έχει μηνιαία παραγωγή περίπου 45.000 m2 γιαλισμένου γρανίτη χάνει περίπου 150.000 € για κάθε ημέρα μη λειτουργίας. Όσον αφορά το κόστος του αδαμαντοφόρου σύρματος, αυτό μπορεί να είναι 40-50.000 €/μήνα.

Ως εκ τούτου, το DIAMANTE προτείνει μία λύση βασισμένη στο πρότυπο Industry 4.0, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο όλων των παραμέτρων μιας μηχανής κοπής. Αυτό με τη σειρά του θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγής και τη μείωση των αποβλήτων και έτσι η διεργασία θα γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον, με αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος και βελτίωση του κόστους παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους του έργου (Δεκέμβριος 2018 - Σεπτέμβριος 2019), έγιναν κάποιες δραστηριοποιήσεις για τα συστήματα αισθητήρα και ελέγχου του σύρματος κοπής. Αυτές οι ενέργειες επικεντρώθηκαν στην εγκατάσταση χρωματομετρικών αισθητήρων και καμερών τεχνητής όρασης, μαζί με τροποποιήσεις στο σύρμα κοπής, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανίχνευσή του.

Με την εγκατάσταση αυτών των αισθητήρων και τις σχετικές τροποποιήσεις στο σύρμα, στόχος είναι να ελέγχονται τα διάφορα σημαντικά σημεία, τόσο για να μπορεί να ελέγχεται σωστά η πέτρα, όσο και για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του σύρματος, επιτρέποντας τη μέτρηση και τη μετάδοση βασικών παραμέτρων όπως η περιστροφή, η ταχύτητα, και η φθορά του σύρματος.

Η μέτρηση της φθοράς στο σύρμα καθιστά δυνατή τη μέτρηση της διάρκειας ζωής και την προληπτική συντήρηση, καθώς και τη δυνατότητα μετάδοσης πληροφοριών, όταν η φθορά στο σύρμα εμποδίζει τη συνέχιση της διαδικασίας κοπής, οπότε το σύρμα πρέπει να αλλάξει. Επιπρόσθετα, ελέγχοντας άλλες παραμέτρους κοπής μέχρις ότου δεν μπορούν πλέον να μετρηθούν - όπως η σωστή περιστροφή σύρματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοπής, για να εξασφαλιστεί ότι το σύρμα φθείρεται ομοιόμορφα και ο έλεγχος πιθανών προβλημάτων ολίσθησης ή στερέωσης- καθιστά δυνατή την αύξηση της διάρκειας ζωής του σύρματος και τη βελτίωση της κοπής του. Αυτό εμποδίζει την εμφάνιση ελαττωμάτων στην πέτρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοπής, κάτι που διαφορετικά θα έπρεπε να επισκευαστεί πριν την πώληση.

Κοινοπραξία Diamante

Για να επιτύχουν τους προαναφερθέντες στόχους, οι εταιρίες στη Γαλικία από την κοινοπραξία DIAMANTE καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο πρότζεκτ και συγκροτούν μια πολυεπιστημονική ομάδα με την τεχνογνωσία που απαιτείται για την σωστή εκκίνησή του. Συγκεκριμένα:

Μια κορυφαία εταιρία στο πρότζεκτ, η οποία είναι διεθνές σημείο αναφοράς στην κατασκευή βιομηχανικών μηχανημάτων κοπής πέτρας και ο εξοπλισμός της εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση κοπτικού σύρματος. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο γεγονός, ότι η NODOSAFER έχει αποδεδειγμένο ιστορικό σε έργα R&D, που σχετίζονται με τα προϊόντα της.

Τεχνική εταιρία που επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση τεχνολογιών στον τομέα της αυτοματοποίησης, του βιομηχανικού λογισμικού, της ρομποτικής, της τεχνητής όρασης και της τεχνολογίας αιχμής αισθητήρων, και η οποία έχει λάβει ποιοτικό άλμα τα τελευταία χρόνια με τις πρωτοβουλίες R&D.

Είναι μια εταιρία που εξελίσσει αδαμαντοφόρο σύρμα κοπής για τον τομέα των φυσικών πετρωμάτων, με αποδεδειγμένο ιστορικό σε έργα R&D, που σχετίζονται με τα προϊόντα της. Είναι καθιερωμένη στην παγκόσμια αγορά, με μεγάλο όγκο εξαγωγών.

Η εταιρία αυτή είναι τελικός χρήστης και αποδέκτης της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στη DIAMANTE και η 5η όσον αφορά την προστιθέμενη αξία στην Γαλικία. Παρέχει την εμπειρία της στον μετασχηματισμό του γρανίτη και θέτει τις λύσεις σε πράξη μέσα σε πραγματικό περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλίσει την προβιομηχανική επικύρωση.

Η κοινοπραξία θα στηριχθεί στην υποστήριξη του Τεχνολογικού Κέντρου AIMEN, με σκοπό να προωθήσει την καινοτόμο δραστηριότητα στις επιχειρήσεις, να ενισχύσει τη διεθνή ηγετική ικανότητα και να βοηθήσει στην εξέλιξη των έργων. Το κέντρο αυτό έχει αποδεδειγμένο ιστορικό στην τεχνητή όραση, την παρακολούθηση, τον βιομηχανικό έλεγχο και τις υπερσύγχρονες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων.

Χρηματοδότηση του πρότζεκτ

Το πρόγραμμα DIAMANTE, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος CONECTAPEME 2018, χρηματοδοτείται από την Xunta de Galicia μέσω της Axencia Galega de Innovación (GAIN), υποστηρίζεται από την Consellería de Economía, Emprego e Industria και συγχρηματοδοτείται από τα ταμεία FEDER στο πλαίσιο του άξονα 1 του επιχειρησιακού προγράμματος Federico Galicia 2014-2020.